هر دومون جندش شده بودیم

یه وقت هایی تو زندگی هست که وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنی به چیزایی می رسی که نمیدونی تقدیرت بوده یا تقصیرت…به آدم هایی میرسی که نمیدونی دردن یا همدرد…به لحظه هایی می رسی که هضمش واسه دل کوچیکت سخته و به دردایی میرسی که برای سن و سالت بزرگه… و دست آخر به …

هر دومون جندش شده بودیم ادامه »