فحش و کل کل

به هر کی و هر چی دلت میخواد فحش بده البته با ذکر دلیل
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.