انبردست

  1. ADMIN

    خاطره سکسی دیوار مهربانی

    آروم این ور اون ور رو نگاه کرد و چند تا لباس رو گذاشت توی کیفش و فوری از اون محل دور شد. چند دقیقه ای از رفتنش گذشته بود ولی من همچنان داشتم بهش فکر میکردم: “یعنی اون لباسا رو واسه کی میخواست؟” پیش خودم گفتم شاید یه نیازمند میشناسه و برای اون برداشته ولی این دیوار، دیوار مهربانی بود و هرکس نیاز...
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا