ارباب

  1. masteromid

    ارباب رابطه سالم ارباب و بردگی(BDSM)

    امیدم 24 سالمه از رشت 4 ساله گرایش دارم به این رابطه و برام به شدت مهم و مقدسه عرضم به حضورت که توی این رابطه چنتا چیز برام مهمه: 1. مطیع و حرف گوش بودن طرف(البته شیطونم باشه رامش میکنم) 2. حتما پت ** داشته باشه 3. رابطه حضوری بخواد رابطه اصولی خواهیم داشت و به شدت دائمی چون فانتزیا و قوانین...
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا