دنبال دختر

درخواست دوست دختر

Saeedkurd

New member
اهل رفاقت و سکس و اگه باشی نباشه تا ته باهاش هستم

از ظاهر و ... عالی هر کی باهام بوده پشیمون نشده تا این که خودش دوست داشته بده و رفته تلگرام هم کسی باشه آشنا تر میشیم