فرو کردن کلفت‌ترین دیلدوی جهان در کون برای ثبت در کتاب گینس