کیرکلفت میخام کونی‌ام

رنگین کمانی ها
میشه یخورده از قد و قیافه و هیکلت تعریف کنی
خدا را چه دیدی شاید تونستم کارت را راه بندازم